OSU Syngenta vbi

Mutant: ttn 6-1

Nomarski Images